Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG)

Op woensdag 28 september informeren wij u over het RPLG en beantwoorden wij vragen zoals; Waar gaat het RPLG over?  Hoe pakken wij dit aan? En hoe verhoudt dit regionale perspectief zich tot de gebiedsplannen die de provincies in 2023 bij het Rijk moeten indienen in het kader van het Nationaal Programma Landelijke Gebied en daarmee de gebiedsaanpak stikstof?

LET OP! Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de maaltijd. Aanmelden kon tot 21 september 2022.

Deelsessies:

Deelsessie 1: Hoe kunnen we samenwerken aan een gezond watersysteem?
Spreker: Andrea Swenne van het Waterschap Vallei en Veluwe
Andrea laat u zien welke wateropgaven er voor Regio Foodvalley zijn en hoe we dat de komende maanden gezamenlijk proberen concreet te maken naar gebiedsspecifieke opgaven. Zij geeft daarbij een doorkijkje naar wat dit zou kunnen betekenen voor de inrichting en het gebruik van het landelijk gebied.

Deelsessie 2: Voortplóegen of voortplóeteren? Wat hebben de boeren in déze regio nodig?
Sprekers: Wim Brouwer (Voorzitter LTO Gelderse Vallei) en Sophie van Roomen (Vice-voorzitter LTO Gelderse Vallei)
Wim en Sophie reflecteren vanuit LTO Gelderse Vallei op de contourennotitie en op de rol van LTO in het proces. Hoe kijken zij aan tegen de opgaven en ontwerpprincipes, welke vorm van betrokkenheid is voor hen belangrijk en vooral: wat is er nodig om boeren perspectief te geven?

Deelsessie 3: Werk maken van het herstel van natuur en landschap
Spreker: Wim Kuster, programmamanager natuurversterking bij de gemeente Ede
De gemeente Ede heeft de basiskwaliteit natuur voor het landelijk gebied in kaart gebracht. Met deze basiskwaliteit natuur kan de gemeente Ede doelgericht aan de slag met natuur en landschapsherstel. Wat betekent dit voor de hele Regio Foodvalley?

Deelsessie 4: De regio innoveert: de bijdrage van de Regio Deal Foodvalley
Sprekers: Henk Kievit en Mariken Fellinger
Met projecten uit het thema Transitie Landbouw werkt de Regio Deal Foodvalley aan emissiereductie. Wetenschap én praktijk onderzoeken hierin samen wat (innovatief) wérkt voor zowel de boer als voor de omgeving op gebied van circulair veevoer, bodemkennis, waterkennis, nieuwe verdienmodellen etc. Meten aan stikstof is daarin een belangrijk onderdeel. Deze inzichten dragen bij aan scenario’s en oplossingsrichtingen voor de toekomst van Regio Foodvalley.

Programma

18.00 uur Maaltijd

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de maaltijd.

19.15 uur Welkom en toelichting RPLG

19.45 uur Start ronde 1 van de deelsessies

20.35 uur Start ronde 2 van de deelsessies

21.15 uur Plenaire afsluiting

21.30 uur Netwerkborrel

Locatie

Raadhuis Ede

Meer informatie over de locatie en bereikbaarheid >>

Ja, ik meld mij aan voor de Raadsinformatiebijeenkomst
'Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG)' op 28 september 2022

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door onderstaand formulier in te vullen.Aanhef:

heer

mevrouw
Ik meld mij aan voor de volgende programma-onderdelen:

18.00 uur Maaltijd (van 18:00 tot 19:00)


19.15 uur Welkom en toelichting RPLG (van 19:15 tot 19:45)


Opmerkingen:


Verwerking persoonsgegevens:

Ik geef Regio Foodvalley toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken voor mijn aanmelding voor dit evenement.


Noteer ook alvast alle data:

Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG) op 28-09-2022
Brede Stakeholdersconferentie Regionale Energiestrategie Regio Foodvalley op 03-06-2022
Kaderbrief 2023-2026 op 19-01-2022

Regio FoodValley

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met het Regiokantoor Regio Foodvalley via telefoonnummer 0318 680 667 of via info@regiofoodvalley.nl